Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον ΙΙ

Στις 8 Φεβρουαρίου 2018 υπογράφτηκε από τον υπουργό περιβάλλοντος η κοινή υπουργική απόφαση προκήρυξης του νέου «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον» η οποία περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής.

Το νέο πρόγραμμα έχει διαθέσιμους πόρους  250 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας του κτιριακού δυναμικού της χώρας.

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ανέπτυξε και δώρισε στο ελληνικό δημόσιο το πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου θα τρέξει το νέο πρόγραμμα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους οι οποίο θα επιλέγουν εάν επιθυμούν να λάβουν τραπεζικό δανεισμό η θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα με ίδια κεφάλαια.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα με χρήση κύριας κατοικίας οι οποίες βάσει του πρώτου ενεργειακού ελέγχου εντάσσονται στην Δ ενεργειακή βαθμίδα ή σε χαμηλότερη  .Οι ιδιοκτησίες θα πρέπει να υφίστανται νομίμως.Δηλαδή είτε να έχουν κατασκευαστεί δυνάμει κάποιας οικοδομικής άδειας είτε να έχουν νομιμοποιηθεί-τακτοποιηθεί μέσω της ένταξής τους σε κάποιο από τους νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών είτε μέσω της έκδοσης άδειας νομιμοποίησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν κάποιας μορφής  κυριότητα επάνω στο ακίνητο (Πλήρη κυριότητα, υψηλή κυριότητα, επικαρπία) και να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι κατηγορίες εισοδηματικών κριτηρίων είναι επτά «7»

Κατη- Ατομικό Οικογενειακό Βασικό Αύξηση Μέγιστο
γορία «Εισόδημα «Εισόδημα Ποσοστό Επιχορήγησης Ποσοστό
επιβολής επιβολής Επιχορήγησης ανά Επιχορήγησης
εισφοράς εισφοράς εξαρτώμενο
αλληλεγγύης» αλληλεγγύης» τέκνο

1

 Έως 10.000 Έως 20.000

60%

5%

70%

2

>10.000 έως 15.000 > 20.000 έως                25.000

50%

5%

70%

3

> 15.000 έως 20.000 > 25.000 έως 30.000

40%

5%

70%

4

> 20.000 έως 25.000 > 30.000 έως 35.000

35%

5%

70%

5

> 25.000 έως 30.000 > 35.000 έως 40.000

30%

5%

50%

6

> 30.000 έως 35.000 > 40.000 έως 45.000

25%

5%

50%

7

> 35.000 έως 40.000 > 45.000 έως 50.000

0%

0%

0%

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της παρέμβασης ανά ιδιοκτησία είναι 25.000 ευρώ.Η τελευταία έβδομη κατηγορία δεν επιδοτείται αλλά σε όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία τους δίνεται η δυνατότητα να πάρουν άτοκο δάνειο.

Η βασικότερη διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα όπως είπαμε και πιο πάνω είναι ότι δεν είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου από κάποια τράπεζα για την εξόφληση του μη επιδοτούμενου μέρους του κόστους των εργασιών όπως ήταν στο πρώτο πρόγραμμα.Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να εξοφλήσει αυτό το ποσό με ίδια κεφάλαια.

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας.Μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να επιλέξουν και εάν θα λάβουν δάνειο ή θα καλύψουν με ίδια κεφάλαια το μη επιδοτούμενο τμήμα των εργασιών.

Αφού γίνει αποδεκτή η αίτηση του ενδιαφερόμενου η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να γίνεται είναι η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας για την κατάταξη αυτής σε ενεργειακή βαθμίδα.Εφόσον αυτή κατατάσσεται σε κατηγορία «Δ» ή και χαμηλότερη τότε σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή και τον τεχνικό σύμβουλο θα αποφασίζονται οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε η ιδιοκτησία να

Α)Να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτηρίων)

Β)Επιτυγχάνει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα.
Γ)Επιτυγχάνει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες εισοδηματικές κατηγορίες.

Οι παρεμβάσεις που θα καλύπτονται είναι οι εξής

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
4. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Τόσο οι δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις μέχρι του ποσού των (310,00 ευρώ έκαστη) όσο και η αμοιβή του τεχνικού συμβούλου (248,00 ευρώ) καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Επίσης καλύπτεται το κόστος για τυχόν μελέτες, ή και εγκρίσεις (έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας) που απαιτούνται μέχρι του ποσού των 248,00 ευρώ.

Search Alesco | Τεχνικό Γραφείο
Share:
Profiles:
Open

ESPA